Podmínky členství

 • Home
 • Podmínky členství
 1. Členem České asociace science center (dále ČASC) může být každá právnická osoba (dále jen „žadatel“), která splňuje podmínky požadované těmito stanovami a občanským zákoníkem.
 2. Přistupování nových členů k ČASC má 2 fáze:
  1. Čekatelství
   1. Za účelem přistoupení do ČASC doručí žadatel na adresu sídla ČASC písemnou přihlášku o přistoupení k ČASC. Správní rada následně posoudí, zda žadatel je s to stát se členem ČASC, zvláště s přihlédnutím k poslání ČASC. Po kladném stanovisku správní rady zaplatí žadatel jednorázové zápisné ve výši 60.000,- Kč, čímž se žadatel stává čekatelem.
   2. Čekatel disponuje stejnými právy a povinnostmi jako řádní členové ČASC, s výjimkou hlasovacího práva na valné hromadě.
  2. Řádné členství
   1. Nejpozději do 1 roku od doručení přihlášky a zaplacení zápisného musí valná hromada rozhodnout o přijetí/nepřijetí čekatele za řádného člena. K přijetí čekatele za řádného člena ČASC je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů ČASC. Při přistoupení musí nový řádný člen prohlásit, že přistupuje k zakladatelské smlouvě a ke stanovám ČASC. Bez splnění všech těchto podmínek členství v ČASC nevznikne. Nebude-li čekatel přijat za řádného člena ČASC, jím uhrazené zápisné se mu nevrací.
   2. Řádné členství v ČASC je vázáno na zaplacení ročního příspěvku, jehož výši a dobu splatnosti stanovuje valná hromada ČASC.
 3. V případě zániku členství v ČASC za trvání ČASC nebude členovi ČASC, jehož členství zaniklo, vyplacen žádný vypořádací podíl.

STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU

ZPĚT