Členství ve Sdružení Česká asociace science center

 • Home
 • Členství ve Sdružení Česká asociace science center
 1. Členem Sdružení může být každá právnická osoba (dále jen „žadatel“), která splňuje podmínky požadované těmito stanovami a občanským zákoníkem.
 2. Přistupování nových členů ke Sdružení má 2 fáze:
  1. Čekatelství
   1. Za účelem přistoupení do Sdružení doručí žadatel na adresu sídla Sdružení písemnou přihlášku o přistoupení ke Sdružení. Správní rada následně posoudí, zda žadatel je s to stát se členem Sdružení, zvláště s přihlédnutím k účelu Sdružení. Po kladném stanovisku správní rady zaplatí žadatel jednorázové zápisné ve výši 60.000,- Kč, čímž se žadatel stává čekatelem.
   2. Čekatel disponuje stejnými právy a povinnostmi jako řádní členové Sdružení, s výjimkou hlasovacího práva na valné hromadě.
  2. Řádné členství
   1. Nejpozději do 1 roku od doručení přihlášky a zaplacení zápisného musí valná hromada rozhodnout o přijetí/nepřijetí čekatele za řádného člena. K přijetí čekatele za řádného člena Sdružení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů Sdružení. Při přistoupení musí nový řádný člen prohlásit, že přistupuje k zakladatelské smlouvě a ke stanovám Sdružení. Bez splnění všech těchto podmínek členství ve Sdružení nevznikne. Nebude-li čekatel přijat za řádného člena Sdružení, jím uhrazené zápisné se mu nevrací.
   2. Řádné členství ve Sdružení je vázáno na zaplacení ročního příspěvku, jehož výši a dobu splatnosti stanovuje valná hromada Sdružení.
 3. V případě zániku členství ve Sdružení za trvání Sdružení nebude členovi Sdružení, jehož členství zaniklo, vyplacen žádný vypořádací podíl.

 

Stáhnout přihlášku ke členství

Kontakt:

Kateřina Chábová
Tel. 737 247 595
E-mail: info@sciencecentra.cz
Kontaktní adresa: Česká asociace science center, Charvátova 3110 00, Praha 1